Om Pär Andersson

Med drygt 35 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning från Mannheimer Zetterlöf/Mannheimer Swartling Advokatbyrå, tillhandahåller Pär Andersson Advokatbyrå juridiska tjänster främst avseende kommersiell tvistlösning. Genom åren har Pär Andersson arbetat mycket med bl a större företagsöverlåtelser och samarbeten av olika slag. Erfarenheterna spänner över ett stort antal branscher. Som partsombud i nationella och internationella kommersiella tvister har Pär Andersson arbetat med omfattande och komplexa ärenden som berört vitt skilda frågor samt olika jurisdiktioner. Inte sällan har arbetet innefattat ledning av flera medarbetare och särskilt anlitade sakkunniga inom olika rätts- och sakområden. De tvister som kommit att prövas rättsligt har handlagts i såväl skiljeförfarande som i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Skiljeförfarandena har avsett både institutionella och ad hoc förfaranden. Pär Andersson har också erfarenhet av uppdrag som skiljeman, såväl partsutsedd som ordförande.

Ett axplock av de områden och frågeställningar som Pär Andersson har erfarenhet av är följande:

  • Garanti – och felansvar i samband med företagsöverlåtelser;
  • Skadeståndsansvar inom och utom kontraktsförhållanden;
  • Rådgivaransvar;
  • Reglering av försäkringsersättning mm;
  • Avtalstolkning;
  • Rätt till patent och skydd av förtagshemligheter;
  • Forsknings – och utvecklingsavtal; samt
  • Anläggningsleveranser.

Skiljetvister har handlagts enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler, enligt ICC:s regler samt SCC:s regler för interimistisk skiljeman.

PÄR ANDERSSON – Curriculum Vitae

Jur kand, Lunds Universitet 1979

Språk – svenska och engelska

Medlem i Sveriges advokatsamfund sedan 1985

Styrelseledamot (1997 – 2008) samt ordförande (2004 – 2008) i Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
Styrelseledamot i Sveriges advokatsamfund (2010 – 2016), ledamot i advokatsamfundets försäkringsgrupp (2013 – 2016) samt suppleant respektive ledamot i styrelsen för Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund (2011- 2016)
Exekutiv delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå (1995 – 1996)
Styrelseledamot i Mannheimer Swartling Advokatbyrå (1995 – 2000)
Ordförande för delägarmötet i Mannheimer Swartling Advokatbyrå (2005-2016)

Egen advokatverksamhet, 1 februari 2018 –
Senior Adviser, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2017 – 31 januari 2018
Delägare, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1990 – 2016
Delägare, Mannheimer Zetterlöf Advokatbyrå, 1987 – 1990
Praktik på advokatbyrå i New York, 1985-1986
Biträdande jurist, Mannheimer Zetterlöf Advokatbyrå, 1982 – 1987
Fiskalstjänstgöring, Göta hovrätt, 1981 – 1982
Tingsmeritering, Helsingborgs polismyndighet och Helsingborgs tingsrätt, 1979 – 1981
Amanuens, Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet

Allmänt om Advokat

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad från exempelvis jurist). Att jag är ledamot av @sveriges_advokatsamfund innebär att jag är advokat.

Det finns krav att uppfylla för att bli advokat. Som advokat följer jag också etiska regler vilka syftar till att garantera klienten största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är de som garanterar mitt oberoende, min lojalitet med klienten, min tystnadsplikt och min skyldighet att se till att mina uppdrag är fria från intressekonflikter.

Som advokat står jag under Advokatsamfundets tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar jag för att jag, och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat, hör av dig så berättar jag gärna mer.